Mathieu Bozzetto, Olympic Medalist, about Rip’n Wud Skis

Mathieu Bozzetto